УКР/РУС   EN   DE   SP   TR

Боярська практична школа бджільництва, історія та сучасність

Засновником практичної школи бджільництва є Олексій Хомич Андріяшев, який народився 17 люто­го 1826 року на хуторі Германівщина, колишньо­го Золотоноського уїзду '' Полтавської губернії.


В 1902 році на пожертви О.Х. Андрія-шева, в Києві у орендованому приміщенні по вулиці Іванівській, 10 була відкрита «Практична школа бджільництва». Зго­дом на клопотання товариства, повелін­ням Государя-Імператора було виділено товариству 5 десятин казенної землі та 150 штук дубових і соснових колод на Збірно-Будаївській лісовій дачі поблизу залізничної станції Боярка, для закла­дання практичної школи бджільництва. В 1904 році туди перебазувалась із Києва школа бджільництва, цього ж року були зведені перші будівлі для школи.

Олексій Хомич Андріяшев на ор­ганізацію школи витратив понад 20 тис. крб., передав 80 бджолиних сімей для навчальної пасіки, бібліотеку, пасіч­ницький музей, майстерні для виготов­лення обладнання, склад з пасічницьким інвентарем і став довічним попечителем школи.

В останні роки життя Олексій Хомич тяжко хворів і майже втратив зір, але до самої смерті продовжував займатися бджільництвом. Помер О.Х. Андріяшев 31 липня 1907 року і був похований на Байковому кладовищі у Києві.

У другу річницю смерті Олексія Хоми-ча, 12 листопада 1909 p., школі присвоєно назву «Боярська практична школа бджіль­ництва, садівництва та городництва ім. Андріяшева О.Х».

Після смерті О.Х. Андріяшева, 31 липня 1907 року, попечителем школи обирають Василя Федоровича Ващенка, який своїми методами пасічникування, любов'ю до справи, працею і знаннями довів, що бджільництво, яке в той час було дуже примітивним, є серйозна галузь сільського господарства, і примусив звер­нути на неї увагу.

Варто зазначити, що з 1910 по 1925 рік у Боярській школі бджільництва працю­вав видатний педагог, великий знавець світового бджільництва, популяризатор кращих методів утримання бджіл за різ­них умов медозбору – Всеволод Юлійович Шимановський. Працюючи в Боярці він узагальнив багатий досвід вітчизняного та зарубіжного бджільництва і написав ві­дому книгу «Методы пчеловождения», яка витримала чотири видання (1916, 1924, 1927, 1996 роки). У 1927 році В.Ю. Шима-новский написав скорочений варіант цієї книги – «Важнейшие способы ведения па­секи». Життя і творчість Шимановського гідні глибокої поваги, тому, що розвитку бджільництва та народній освіті він при­святив більш ніж 40 років свого життя, 20 років з них працював сліпим.

На початку 20-х pp. школу реорганізо­вано в середній спеціальний навчальний заклад, який згодом перейменовано в тех­нікум бджільництва і шовківництва.

В різний час в Боярському технікумі бджільництва працювало видатних лю­дей, зокрема Містергазе О.В., Нестервод-ський В.А. який звернув увагу на необхід­ність збільшення об’єму існуючого вулика Дадана-Блатта, бо існуючий не задоволь­няв вимоги розвитку бджолиної сім’ї та сприяв передчасному і надмірному роїн­ню. Вулик збільшеного об’єму на 20 рамок було виготовлено в Боярському техніку­мі бджільництва і продемонстровано в 1932 році на нараді по бджільництву.

Підготовка бджолярів у технікумі здійснювалась до 1952 p. Через півстоліт­тя після останнього випуску бджолярів, на історичній землі Боярського коледжу екології і природних ресурсів, в 2005 році, знову загули бджоли.

Сьогодні завданням відродженої Бо­ярської практичної школи бджільництва є підготовка кваліфікованих бджолярів для роботи на індивідуальних, колектив­них і кооперативних пасіках. Навчання відбувається на професійно-технічних курсах.

Очолює навчальну роботу випус­кник аспірантури при кафедрі бджіль­ництва ім. В.А. Нестерводського НАУ, канд. с/г наук, Войналович Микола Во­лодимирович, який за дорученням рек­тора університету, був направлений у Боярський коледж екології і природних ресурсів для відродження бджільни­цтва.

В 2005 році було створено на­вчальну пасіку з 15 бджолиних сімей та отримано ліцензію на підготовку кваліфікованих робітників за про­фесією «Бджоляр». Перший набір на професійно-технічні курси бджільни­цтва в кількості вісім осіб було здійсне­но в 2006 році.

В останні роки стрімко зростає кількість бажаючих отримати професію бджоляра. Так, наразі відбувається на­вчання слухачів в кількості 30 осіб, які відвідують заняття у вихідні дні.

Програма навчання передбачає на­буття спеціальних біологічних, зоотех­нічних, агрономічних, ветеринарних, економічних знань та практичного до­свіду. На заняттях використовуються наочні посібники (таблиці, плакати, ма­кети, пасічний інвентар та обладнання, гербарій, слайди, кіно і відеофільми).

Навчання проводять кваліфіковані фахівці, що мають високу спеціальну підготовку і досвід практичної роботи з бджолами, та володіють здатністю грамотно довести питання програми до слухачів курсів. Так, питання біо­логії бджолиної сім’ї та ветеринарно-санітарні аспекти ведення бджіль­ництва слухачі курсів вивчають під керівництвом канд. с/г наук Лосєва Олексія Михайловича. Під керівництвом Войналовича Ми­коли Володимировича слухачі вивча­ють організаційні питання створення пасіки та опановують методи розве­дення та утримання бджіл, інвентар та механізми, який використовується у бджільництві, технології отримання якісної продукції бджільництва та інші важливі аспекти ведення бджільництва у сучасних умовах.

Практичні заняття проводяться на навчально-дослідній пасіці, де слухачі набувають практичний досвід у роботі з бджолиними сім’ями.

Окрім того, читати лекції та про­водити майстер-класи, запрошуємо ві­домих науковців галузі бджільництва і досвідчених пасічників. Так, щоро­ку слухачі школи бджільництва мають честь послухати цікаві та пізнавальні лекції професора Поліщука В.П., який у свій час також закінчував Боярський сільськогосподарський технікум, а та­кож ряд інших досвідчених пасічників-практиків.

Навчальним планом передбачено вивчення та...


№ 3 || Автор: М.В. Войналович, канд. с.-г. наук, завідувач відділення практичного навчання та сприяння працевлаштуванню ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» тел.: (098) 274-11-67

Журнал

Реклама

До уваги читачів

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ ЖУРНАЛУ  «ДОКТОР  БДЖІЛКА»

Передплата на журнал «ДОКТОР  БДЖІЛКА» триває постійно з будь-якого кварталу у всіх поштових відділеннях України, вартість на один квартал 2016 року-27,10 грн.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ПОШТОВИЙ ІНДЕКС:   86733

Електронну версію журналу «Доктор Бджілка» можна передплатити на нашому сайті.