УКР/РУС   EN   DE   SP   TR

НАЦІОНАЛЬНОМУ НАУКОВОМУ ЦЕНТРУ «ІНСТИТУТ БДЖІЛЬНИЦТВА ІМЕНІ П.І. ПРОКОПОВИЧА» - 25 РОКІВ

10 травня 1989 року було видано наказ Держагропро-му УРСР №120, яким було створено Науково-дослідний і технологічний інститут бджільництва. А у 2005 році (№ 1006/2005) установі надано статус Національного Науково­го Центру «Інститут бджільництва ім. П. І. Поко-повича». Так було реалізовано розпорядження Ради міністрів Української РСР від 11 листо­пада 1990 року за №521-р.


Закінчення. Початок на стор. 1.

ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича» – провідна науково-дослідна установа в галузі бджільництва нашої країни, яка здійснює розробку і впровадження у виробництво результа­тів фундаментальних і прикладних дослі­джень з питань селекційно-племінної ро­боти, технології виробництва та переробки продукції, ветеринарного забезпечення, апітерапії, стандартизації та використання бджіл для запилення ентомофільних сіль­ськогосподарських культур.

За відсутності державної структури управління галуззю бджільництва, ці функції Інститут взяв на себе. Що ж вда­лося досягти гауковцям і співробітникам установи?

За цей час збільшено кількість бджо­лосімей з 2500 до 4 мільйонів, збільшено виробництво меду до 70-75 тисяч тонн. Ці показники вивели Україну на перше місце в Європі по виробництву меду і на п’яте в світі. Створено чотири племзаводи, оди­надцять племрозплідників, більше 30 пле­мінних пасік. Розроблено план району­вання трьох порід бджіл. Нам вдалося не тільки задумати, а й реалізувати програми «Біморф» і «Біометр», які забезпечують швидкість виявлення генетичної належ­ності племінного матеріалу.

Відселекціоновано чотири високо­продуктивні типи карпатських бджіл: «Вучківський», «Рахівський», «Говерла», «Синевир», затверджені Міністерством аграрної політики та продовольства Укра­їни. Виведено також два типи українських степових бджіл, розроблено більше десятка стандартів по бджільництву. Наші вче­ні запровадили високопродуктивний сорт фацелії «Аліна», розроблено і впровадже­но лікувальний препарат для бджіл «Здо­рова бджілка». Винайдено і проведено клінічні апробації більше 30 лікувально-профілактичних препаратів, які ефек­тивно впливають на підвищення функції імунної системи, що надзвичайно важли­во в зоні підвищеного радіаційного фону. Складено карту забруднення нектароно­сів в усіх зонах України та запроваджені методи очистки продукції бджільництва від радіонуклідів. Метод очистки воску від забруднення, який винайшли наші співробітники використовується на семи воскозаводах.
    

Науковий центр провів два міжнарод­ні конгреси «Апіславії» (1998, 2008).

У 2013 році пройшов 43-ій між­народний конгрес «Апімондія», в яко­му взяли участь делегати ста країн світу. У його роботі взяли участь 8 тисяч пасіч­ників та бізнесменів.

Більше 1200 делегатів Конгресу з усіх країн світу відвідали наш музей, який є структурною одиницею Інституту. Музей – гордість не тільки інституту, але і всієї кра­їни. Як було відзначено іноземними делега­тами, такого музею немає ніде у світі.

У музеї, оформленому у національ­ному стилі, представлені численні мате­ріали про винахідників, художні твори, картини, фотографії, скульптурні твори, які розкривають зміст і особливості осно­вних етапів розвитку галузі – бортни­цтва і рамкового бджільництва. Чудово оформлені озвучені діорами «Монастир­ська пасіка; пасіка на Поліссі» та «Пасіка на кочівлі». Загалом в музеї зібрано біля двох тисяч цінних експонатів. Зауважу, ми прагнемо оформити їх як національне надбання розпорядженням Кабінету Мі­ністрів України.

На конгресі науковці Інституту пред­ставили сучасні передові тех нології, укра­їнські типи порід бджіл, розробки з апіте­рапії, лікування та профілактики хвороб бджіл, державні стандарти, патенти, ме­дові конвеєри. З нашим ННЦ підписали меморандуми про співпрацю спілки па­січників та наукові установи Аргентини, Канади, Угорщини, Казахстану, Молдови.

Враховуючи важливість бджіль ництва в аграрному секторі, коли прибуток від запилення ентомофільних сільськогоспо­дарських культур в 3-10 разів перевищує прибуток від основної продукції бджіль­ництва, а також роль інституту в цих пи­таннях, вважаємо було б добре, якби його науково-практичним розробкам існувало державне фінансове сприяння.

16 травня 2014 року в ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І.Про коповича» від­булися урочис тості з нагоди двад цятип’я-тирічного ювілею центру. На святкуван­ня прибули керівники спілок пасічників областей України, представники преси, радіо, директор департаменту міністер­ства аграрної політики та продовольства України А. А. Гетя, віце-президент НААН України академік І.І Ібатулчн, академік се­кретар відділення зоотехнії НААН Украї­ни О. М. Жукорський.

На святкуванні був відкритий пам’ятник «Втулковий вулик П.І. Про-коповича», який подарував Центру «Фонд П.І. Прокоповича» народного депутата України В. М. Коржа. Добровільні кошти у фонд внесли пасічники України.

Також була проведена науково– практична конференція «Наукові над­бання П.І. Прокоповича: основи раціо­нального бджільництва, 200 річчя створення рамкового (втулкового) вули­ка». На конференції обговорювались наукові доповіді присвячені історичній спадщині П.І. Прокоповича, можливості використання його ідей в сучасних умо­вах ведення бджільництва, сучасний стан в галузі та перспективи її розвитку.

Співробітники Центру за сумлінну, плідну працю нагородженні почесни­ми грамотами та подяками міністерства аграрної політики та продовольства Укра­їни та президії НААН. Дирекція Центру виготовила нагрудні знаки «За заслуги в галузі бджільництва» та пам’ятну ме­даль П.І. Прокоповича, які були вручені працівникам Центру та фахівцям галузі бджільництва України за вагомі здобутки.

...

№ 3 ||

Журнал

Реклама

До уваги читачів

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ ЖУРНАЛУ  «ДОКТОР  БДЖІЛКА»

Передплата на журнал «ДОКТОР  БДЖІЛКА» триває постійно з будь-якого кварталу у всіх поштових відділеннях України, вартість на один квартал 2016 року-27,10 грн.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ПОШТОВИЙ ІНДЕКС:   86733

Електронну версію журналу «Доктор Бджілка» можна передплатити на нашому сайті.