УКР/РУС   EN   DE   SP   TR

Підготовка кадрів з бджільництва у вищих навчальних закладах

Нині, як за чисельністю бджолиних сімей, так і обсягами виробництва продукції, Україна займає лідируючі позиції в Європі та входить в першу п’ятірку країн світу. Програмою розвитку бджільництва до 2015 року передбачено майже вдвічі збільшити чисельність бджолиних сімей і обсяги виробництва продукції. Безумовно, що це вимагає забезпечення галузі висококваліфікованими спеціалістами, адже питання підготовки кадрів є стратегічно важливими. Висококваліфіковані спеціалісти з бджільництва потрібні у науковій і освітянській сферах, для здійснення державного управління галуззю, впровадження на виробництві сучасних технологій одержання високоякісної пасічної продукції, збереження та розмноження районованих в Україні порід бджіл, запровадження ефективних методів селекційної роботи тощо.


За інформацією сайту Міністерства освіти і науки в Україні нараховується 22 професійно-технічних училища, 4 сільськогосподарських технікуми, де є відділення (групи) з бджільництва. Зазначені навчальні заклади забезпечують підготовку спеціалістів з робочих професій. Основним осередком, де здійснюється в Україні підготовка висококваліфікованих кадрів для галузі, залишається кафедра бджільництва ім. В.А. Нестерводського Національного університет біоресурсів і природокористування України у місті Києві.

У 1970 році вперше в Україні тут розпочали підвищувати свою кваліфікацію спеціалісти галузі. А через два роки на зооінженерному факультеті відкрили спеціалізацію «Бджільництво». У зв’язку з чим було роз-роблено новий навчальний план, де передбачалось вивчення шести дисциплін. У 1972 році на Голосіївській навчально-дослідній пасіці кафедри було побу-довано лабораторний корпус, що дозволило суттєво поліпшити матеріальну базу та навчальний процес.

Спочатку викладання дисциплін з бджільництва здійснювали лише два викладачі кафедри мілкого тваринництва – В.А. Нестерводський і В.П. Поліщук. Згодом на кафедру було зараховано Г.П. Михайленка і І.І. Багрія. У 1988 році за наказом ректора створено кафедру технології виробництва продукції бджільництва, яку очолив доктор сільськогоспо-дарських наук, професор В.П. Поліщук. За його керівництва значно поліпшилась матеріальна база кафедри. Так, на Голосіївській навчально-дослідній пасіці було створено музей бджільництва, колекційні ділянки медоносних рослин, побудовано виробничі приміщення. Водночас активізувалась науково-дослідна та методична робота.

Зручне розміщення бази кафедри поблизу корпусів університету в Го-лосіївському лісі дає змогу планувати і проводити більшу частину занять в умовах пасіки, використовувати необхідне обладнання і навчальний музей. У лабораторії використовуються оригінальні електрифіковані стенди, слайди, відеофільми, комп’ютерну техніку. Для інтенсифікації засвоєння програмного матеріалу студентами через зорове сприйняття цьому підпорядковано показ на заняттях бджолиних сімей, живих (на колекційних ділянках і в природному середовищі) та гербаризованих медоносних рослин, вуликів, реманенту, продуктів бджільництва та інших об’єктів у натурі. Поруч розташований ботанічний сад НУБіП України з багатим видовим складом деревних та кущових медоносів. За таких сприятливих умов студенти мають змогу самостійно вести фенологічні спостереження і складати календар цвітіння рослин. Сільськогосподарські ж медоноси майбутні спеціалісти бджільництва вирощують на колекційних ділянках. Вивчення кількасот видів корисної для бджіл флори доповнюють також екскурсії до Національного ботанічного саду.

У лабораторії кафедри створено великий фонд кольорових слайдів, презентацій і відеофільмів з програм різних курсів спеціалізації. Зібрана найбагатша в Україні колекція ботанічних сортів меду. У навчанні та формуванні молодих спеціалістів беруть участь не лише викладачі вузу, а й працівники виробництва, де проходять практику студенти. Базою виробничої практики є спеціалізовані бджолопідприємства, пасіки і бджолоферми господарств різних областей України, а іноді й за її межами.

Кафедрою забезпечується підготовка бакалаврів, магістрів, кандидатів та докторів наук. За час існування кафедри підготовлено понад 1350 дипломників денної та заочної форми навчання (їм присвоєна класифікація зооінженера та технолога з виробництва і переробки продукції тваринництва), а від часу введення спеціалізації випущено для галузі понад 500 осіб з вищою освітою. Видано понад 280 назв книг і брошур, написаних співробітниками кафедри.

При кафедрі працює студентський науковий гурток, де студенти поглиблюють свої знання та залучаються до проведення досліджень. Звідси розпочинали свій майбутній шляху бджільництво багато спеціалістів, які нині обіймають різні посади на виробництві та навчально-дослідній роботі. Спеціалізована вчена рада НУБіП України заслухала 31 кандидатських і дві докторських дисертації з питань бджільництва.

В 1995 році кафедрі присвоєно ім’я її першого завідувача, невтомного дослідника і вченого В. А. Нестерводського. Нині у її складі працюють завідувач кафедри, кандидат с.-г. наук О.М. Лосєв, професор, д. с.-г. наук В.Д. Броварський, професор, д. с.-г. наук Поліщук В. П., доценти, кандидати сільськогосподарських наук Головецький І.І., посаду наукового працівника займає Головецька В. В. Крім того, на кафедрі працює і навчально-допоміжний персонал – Овдієнко Ю.Ф., Кононенко К.М., Гончаренко О.К., Ціпура В.В., Леуський М. В.

Співробітники кафедри бджільництва ім. В.А. Нестерводського беруть участь у міжнародних конгресах, симпозіумах, науково-практичних семінарах, надають допомогу в підвищенні кваліфікації пасічників, публікуючи свої розробки в журналах «Пасічник», «Пасіка» «Український пасічник» та інших виданнях.

За останні роки викладачі кафедри провели дослідження з важливих тем. Зокрема, виведення племінних маток і штучного введення у їх статеві шляхи сперми з метою попередження спаровування з трутнями невідомого походження, морфології квіткового пилку, промислової технології одержання перги. Здійснюється селекція та репродукція української породи бджіл Хмельницької популяції, створено внутрішньопородний тип «Хмельницький», а також розробляються методи підвищення комплексної продуктивності бджолиних сімей.

Важливим завданням кафедри є участь у вдосконаленні системи освіти і піднесення підготовки спеціалістів до рівня світового стандарту. Для цього триває робота над новими програмами з бджільництва, підручниками, навчальними і методичними посібниками, а також підготовки пакету документів з відкриття спеціальності «Бджільництво» у магістратурі.

Нині кафедра забезпечує викладання курсу «Бджільництво» на факультетах: технології виробництва і переробки продукції тваринництва, захисту рослин, агрономічному, плодоовочевому, ветеринарної медицини ...


№ 4 || Автор: О. М. Лосєв, в. о. завідувача кафедри бджільництва ім. В.А. Нестерводського, кандидат с.-г. наук; В. Д. Броварський, професор кафедри бджільництва ім. В.А. Нестерводського, д. с.-г. наук; В. П. Поліщук, професор кафедри бджільництва ім. В.А. Нестерводського, д. с.-г. наук; І. І. Головецький, доцент завідувача кафедри бджільництва ім. В.А. Нестерводського, кандидат с.-г. наук. Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Журнал

Реклама

До уваги читачів

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ ЖУРНАЛУ  «ДОКТОР  БДЖІЛКА»

Передплата на журнал «ДОКТОР  БДЖІЛКА» триває постійно з будь-якого кварталу у всіх поштових відділеннях України, вартість на один квартал 2016 року-27,10 грн.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ПОШТОВИЙ ІНДЕКС:   86733

Електронну версію журналу «Доктор Бджілка» можна передплатити на нашому сайті.